กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2567 รวม 48 ข้อ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงนามในประกาศ

เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต้องพิจารณาจากอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ในการนี้ เพื่อกำหนดให้ระบบคุณธรรมเกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (2) มาตรา 88 ประกอบกับมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับหมู่ เว้นแต่ระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งตามข้อ 7 (1) (ก) และการจัดทำลำดับอาวุโสตามข้อ 9 ให้ใช้บังคับในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วย
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561
(2) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2567

Related Articles

Latest Articles