การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดทำโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน ชุมชนเป้าหมาย 

โครงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่หนองสักเพื่อแปรรูปและเพิ่มผลผลิตให้กับผลิตภัณฑ์

สนับสนุน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีการทำบัญชีครัวเรือน

พบปะประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่หนองสัก และส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ผลการดำเนินการเป็นรูปธรรมอย่างน้อย ครัวเรือน และสามารถเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนข้างเคียงได้ 

 

Related Articles

Latest Articles