สถานภาพกำลังพล

สถานภาพกำลังพล อัตราอนุญาต อัตราจริง อัตราว่าง
76 53 23