คำปฏิญาณตนของตำรวจ

คำปฏิญาณตนของตำรวจ 
1. ข้าพเจ้า จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ
2. ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
3. ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ
4. ข้าพเจ้า จักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

Related Articles

Latest Articles