ชื่อตำแหน่งตำรวจ ภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งตำรวจ ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง

ตัวย่อ

ภาษาอังกฤษ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร. COMMISSIONER – GENERAL
รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รอง ผบ.ตร. DEPUTY COMMISSIONER – GENERAL
ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ASSISTANT COMMISSION – GENERAL
ผู้บัญชาการ ผบช. COMMISSIONER
(ฝ่ายบริการ) (บร.) (ADMINISTRATION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) (ปป.) (CRIME SUPPRESSION)
(ฝ่ายกิจการพิเศษ) (กศ.) (SPECIAL TASKS)
(ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน) (กมส.) ( LEGAL AND LITIGATION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติด) (ปส.) (NACOTICS SUPPRESSION)
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ผบช.ภ.1-9 COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
รองผู้บัญชาการ รอง ผบช. DEPUTY COMMISSIONER
ผู้บังคับการ ผบก. COMMANDER
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผบก.ภ.จว. COMMANDER OF ………..PROVINCIAL POLICE
ผู้บังคับการอำนวยการ ผบก.อก. COMMANDER OF GENERAL STAFF DIVISION
รองผู้บังคับการ รอง ผบก. DEPUTY COMMANDER
ผู้กำกับการ ผกก. SUPERINTENDENT
ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผกก.สภ. หรือ ผกก.สน. SUPERINTENDENT ……….   POLICE STATION
รองผู้กำกับการ รอง ผกก. DEPUTY SUPERINTENDENT
สารวัตร สว. INSPECTOR
สารวัตรป้องกันปราบปราม สวป. INSPECTOR (SUPPRESSION)
สารวัตรสืบสวน สว.สส. INSPECTOR (INVESTIGATION)
สารวัตรสอบสวน สวส. INSPECTOR (INQUIRY)
สารวัตรจราจร สว.จร. INSPECTOR (TRAFFIC)
สารวัตรธุรการ สว.ธร. INSPECTOR (ADMINISTRATION)
รองสารวัตร รอง สว. SUB – INSPECTOR
ผู้บังคับหมู่ ผบ.หมู่ SQUAD LEADER

Related Articles

Latest Articles