ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะ2

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะ2

อีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ซึ่งโครงการภาคต่อจากถนนเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต หรือที่รู้จักกันติดปาก ถนนชล – จันท์ เชื่อมการเดินทางระหว่าง จ.ชลบุรี – จ.ระยอง – จ.จันทบุรี – จ.ตราด เข้าไว้ด้วยกัน ถนนเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 เป็นมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ (อู่ตะเภา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งแผนงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


ปัจจุบันได้กำหนดให้มีการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท พร้อมทั้งสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 จะเป็นการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมในอนาคตและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอดรับกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


รายละเอียดโครงการ
เส้นทางถนนบูรพาชลทิศระยะที่ 2 จะเป็นเส้นทางเลียบชายทะเล ภาคตะวันออก ระยะทางกว่า 95 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมโยงจุดศูนย์กลางของ EEC 2 โครงการ คือ เมืองการบินสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือมาบตาพุด
โดยจะเป็นการพัฒนาถนนเลียบชายทะเลเดิม ใช้เชื่อมโยงและส่งเสริมการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ เริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ผ่านปากน้ำระยอง ไปสิ้นสุดที่บ้านฉาง (ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา)
โดยจะผ่านหาดและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุด เช่น
– อนุสาวรีย์สุนทรภู่
– แหลมแม่พิมพ์
– สวนสน
– บ้านเพ
– ก้นอ่าว
– หาดแม่รำพึง
– แหลมรุ่งเรือง
– หาดแหลมเจริญ
– หาดแสงจันทร์
– หาดสุชาดา
– หาดทรายทอง
– หาดพยูน
– หาดพลา

ซึ่งการพัฒนาเส้นทางสายนี้ตั้งเป้าจะเป็นการยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเดิม ให้มีเสน่ห์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เช่น การปรับปรุงถนนคนเดินตลาดบ้านเพ ปรับปรุงอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จัดการเดินทางใหม่ให้เชื่อมโยงถึงกับ และเชื่อมต่อในพื้นที่ปากน้ำด้วยสะพาน ปากน้ำระยอง
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ในการดำเนินการศึกษา ออกแบบ พัฒนาจุดชมทิวทัศน์ตามแนวถนนบูรพาชลทิตระยะที่ 2
(พื้นที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ พื้นที่อ่าวไข่ อ่าวมะขามป้อม พื้นที่หาดแม่พิมพ์ พื้นที่ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง พื้นที่หาดดสวนสน พื้นที่บ้านเพ พื้นที่สะพานปากแม่น้ำระยอง พื้นที่บริเวณคลองตากวน พื้นที่บริเวณหาดทรายทอง พื้นที่หาดน้ำริน พื้นที่หาดพยูน พื้นที่หาดพลา)

ในโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมศึกษาจัดทำแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งหมด 4,500 ล้านบาท
จากแผนพัฒนาดังกล่าวมองได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว การลงทุนมหาศาลที่จะเกิดอย่างแน่นอน
ตอนนี้อยู่ในช่วงการศึกษา จัดทำรายละเอียดโครงการ พร้อมกับสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำ EIA ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

Related Articles

Latest Articles