เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

    กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สอดคล้องตามแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    ดังนั้น จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และข้าราชการตำรวจทุกนายจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบ อุปถัมภ์ หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล

    จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
         ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567

พลตำรวจโท ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

Related Articles

Latest Articles