ผบ.ตร. แถลงนโยบายบริหารราชการ ปี 2566

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. แถลงนโยบายบริหารราชการ ปี2566
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นโนบายหลักที่จะใช้ในการบริหารราชการหลัก ของ ตร. มี 10 เรื่อง คือ

1. พิทักษ์ เทิดทูน และเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ
3. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
4. แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทกุ ภาคส่วน
5. เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตํารวจกับประชาชนโดยเปิดช่องทางรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจ
7. พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตํารวจทุกสายงานโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง
8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
9.ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทํางานของตํารวจให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. เสริมสร้างระเบียบวินัยควบคุมดูแลความประพฤติและป้องกันมิให้ข้าราชการตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
​ทั้งนี้ ตำรวจต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เรียนรู้ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

ในขณะเดียวกัน ได้ลงนามคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละท่านดังนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานมั่นคงและกิจการพิเศษ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหาร พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี และ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. รับผิดชอบงานจเรตำรวจ

“ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองมีเวลา 365 วัน แต่คิดว่าเราทำมาตลอดชีวิตราชการ ตอนนี้ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด อยากให้ตำรวจทุกคนเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าไปแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที อยากให้ตำรวจเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน” ผบ.ตร. กล่าว

ส่วนภารกิจเร่งด่วนมี 2 ด้าน คือ
1. เพื่อประชาชน ได้แก่ เรื่องยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ โดยในเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งเป้าหมายต้องลดสถิติลงให้ได้ จากกลโกงมิจฉาชีพ ที่ใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์ 18 รูปแบบ ผบ.ตร.จะเข้าร่วมประชุม ศปอส.ตร. และ ศอ.ปส.ตร. ประจำเดือนด้วยตนเอง
2. เพื่อตำรวจ ได้แก่ การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่โดยการฝึกอบรมทางยุทธวิธีการปฏิบัติงาน SOP ในด้านต่างๆ และจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายให้เพียงพอ สร้างขวัญกำลังใจ และดูแลสวัสดิการ

Related Articles

Latest Articles