พันธกิจ

1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
2.ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้บริการ ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
3.ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆที่เกิดจากการกระทำของชาวต่างชาติที่แฝงตัวมาในลักษณะของนักท่องเที่ยว
4.กำจัด ต่อต้าน ระงับ ยับยั้ง ควบคุม ภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5.อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6.บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด