วินัยตำรวจ (ไม่ร้ายแรง-ร้ายแรง)

วินัยตำรวจ

วินัยตำรวจ(วินัยอย่างไม่ร้ายแรง)
มาตรา78 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ข้อปฏิบัติและข้อห้าม 18 ประการ

1.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราบการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการ

2.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม

3.ต้องรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผู้น้อย

4.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้

5.ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว

6.ต้องรักษาความลับของทางราชการ

7.ต้องสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

8.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

9.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

10.ต้องไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ

11.ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย

12.ต้องไม่ใช่กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร

13.ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

14.ต้องไม่กระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการบังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตำรวจ

15.ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ

16.ต้องไม่กระทำการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

17.ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

18.กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม กระทำตามคำสั่ง ปลูกฝังการเคารพ ทำครบหน้าที่ ไม่มีข้ามชั้น รักษาความลับ ประทับใจความสุภาพ รับใช้ประชาชน ปฏิบัติงานของตน ไม่แตกความสามัคคี ไม่มีรายงานเท็จ สำรวมกายวาจา ไม่นำพาความชั่ว ไม่ทำตัวข่มเจ้านาย ไม่ทำลายของรัฐ รักษาอาชีพ ไม่เป็นคนบริษัท ไม่ขัดกฎ ก.ตร. นี่คือ..วินัยตำรวจ ไม่ร้ายแรง 18ข้อ 
สำหรับผู้ที่เคยไปฝึกอบรมที่ศฝร.ภ.2 (เขาน้อย) คงจะได้มีโอกาสร้องตอนวิ่งออกกำลังกาย 🙂

วินัยตำรวจ(วินัยอย่างร้ายแรง)
มาตรา79 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

7 ประการ

1.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้

2.ละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้ง หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

3.เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ

4.กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือรับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

6.กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆรวมทั้งการกระทำความผิดตามมาตรา 78 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

7.กระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร.

Related Articles

Latest Articles