วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ยกระดับการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก การบริการนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

To enhance security, facitilate tourist services and support sustainable tourism management.