สมัครใจไปดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสังกัด บช.ทท. (รอง สว.-ผบ.หมู่)

ด้วย บช.ทท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้บริการ ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการกําหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานในสังกัด แต่เนื่องจาก บช.ทท. ขาดแคลนกําลังพลข้าราชการตํารวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ เพื่อทําหน้าที่กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค เป็นจํานวนมาก

ในวาระการแต่งตั้งประจําปี 2565 บช.ทท. จึงมีความประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค โดยได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ไม่ต้องทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 12 แห่งระเบียบกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ของข้าราชการตํารวจระดับผู้กํากับการลงมา ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว พ.ศ.2565

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการตํารวจที่มีความประสงค์สมัครใจไปดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสังกัด บช.ทท. ให้ประสาน พ.ต.ท.ต่อลาภ นะมาตร หมายเลขโทรศัพท์ 092-744-5198 และ พ.ต.ท.ยศสรัล หิรัญวัฒนาชัย หมายเลขโทรศัพท์ 063-236-4479 เพื่อจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related Articles

Latest Articles