อำนาจหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวระยอง

  1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
  2. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
  3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ทั้งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
  4. ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

ภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน

– ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่นๆ
– รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง
– ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นเกี่ยวกับควาามผิดทางอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่ปกครอง ทั้งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทอบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
– งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการกำลังพล – รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการการบริการงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม งานสรรหา งานวินัย การรับคำร้องเรียนข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานการข่าว – มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ งานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองจัดทำข้อมูลท้องถิ่น สถานการณ์ด้านป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านกิจการพิเศษ และงานด้านอื่นๆ งานป้องกันปราบปรามก่อจราจล และการควบคุมฝูงชน งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ ควบุคม กำกับ ดูแลศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ประสานงานด้านรัฐสภารวมทั้งงานตอบกระทู้ถามโดยขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานอื่น และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานแผนนโยบายและแผน – มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆ และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) จัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงาน ควบคุมกำกับดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท และแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น และแผนด้านกิจการพิเศษ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิเคราะห์ จัดทำ จัดสรร บริหาร ติดตาม ประเมินผลงานด้านงบประมาณและควบคุม กำกับติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลติ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ตร. , บช.ทท. และส่วนราชการอื่น ควบคุมความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ตามแผนงาน งานโครงการ วิเคราะห์ความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และของบบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานการเงิน พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง – รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการ งานสรรพาวุธ งานการเงินและบัญชี การจัดทำแผนโครงการ ตรวจสอบ จัดทำสถานภาพพัสดุ สิ่งของหลวงกำนหดความต้องการพัสดุ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจ่ายซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน เงินรางวัล และเงินอื่นๆ ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่นๆ ทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์  – รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการต่างประเเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม การแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชลและประชาชนในการปฏิบัติของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว งานอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว การรับคำร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลอำนวยความสะดวกแลและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางจดหมาย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อสารสนเทศอื่นใด หรือหน่วยงานอื่นที่ส่งมา แล้วดำเนินการไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บช.ทท. กับตำรวจท่องเที่ยวหรือองค์การต่างประเทศ การต้อนรับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศที่เข้ามาศึกษา ดูงานของหน่วยงาน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานเทคโนโลยี – รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงาน โดยรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่างๆ ที่สอบถามข้อมูลรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเยียบข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั้ติที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานีเครือข่ายตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ประสาบงานกับหน่วยงานอื่นๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันปรามปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่นๆ
– ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นเกี่ยวกับควาามผิดทางอาญาในเขตอำนาจรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่ปกครอง ทั้งในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทอบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สืบสวน ป้องกันและปรามปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ตลอดจนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
– งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เขตรับผิดชอบ

สถานีตำรวจท่องเที่ยวระยอง รับผิดชอบเขตพื้นที่ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง และมีจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 5 จุดบริการ ได้แก่

จังหวัดระยอง

เป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 179 กิโลเมตร

0

อำเภอ

0

ตำบล

0

ประชากร(คน)

0

พื้นที่(ตร.กม.)

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

0

อำเภอ

0

ตำบล

0

ประชากร(คน)

0

พื้นที่(ตร.กม.)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567