เข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.)

          “เข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ” สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจเท่านั้นที่มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิประกอบเครื่องแบบ ทำด้วยโลหะ มีขนาดกว้าง 3ซม. ยาว 4ซม. มีลักษณะเป็นรูปอาร์มสองเส้นคู่ พื้นอาร์มด้านขวาเป็นสีแดงเลือดหมู พื้นอาร์มด้านซ้ายเป็นสีดำ และเส้นคู่เป็นสีเงิน ภายในอาร์มมีรูปกระบี่และรูปพระแสงดาบเขนและโล่ซึ่งเป็นรูปวงกลมเส้นคู่สองขั้นไขว้ วงนอกมีลายพรรณพฤกษา และมีรูปดาวแปดแฉกซ้อนทับบนกระบี่และพระแสงดาบเขนและโล่ ทั้งหมดเป็นสีเงิน รูปอาร์มซ้อนทับบนพระราชโองการสีเหลืองทอง เบื้องบนของพระราชโองการมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฏมีรัศมีศรีเงิน ภายในพระมหาพิชัยมงกุฏมีรูปอุณาโลมและเลขไทยลำดับรัชกาลที่10 เป็นสีเงิน ใต้อาร์มตรงกลางมีหมายเลขรุ่นของนักเรียนนายร้อยตำรวจเป็นเลขไทยสีเหลืองทอง เบื้องล่างของพระราชโองการมีแถบโบสีชมพู กลางแถบมีอักษรภาษาไทยสีเงินคำว่า “นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น…” ซ้อนทับบนปลายกระบี่และปลายพระแสงดาบและเขนโล่

         เข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ใช้ประกอบเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึกและเครื่องสนาม โดยให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือกระเป๋าและเครื่องหมายหลักสูตรอื่นๆ สำหรับในโอกาสที่แต่งกายด้วยสูทสากล ให้ประดับที่รังคุมคอพับของเสื้อส่วนล่างเบื้องซ้าย

          การประดับเข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจร่วมกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 (เข็มที่ระลึก 60พรรษา 904) ให้ประดับแนวเดียวกัน โดยให้อยู่ด้านขวาของเข็มที่ระลึก 60 พรรษา 904

 

ความหมายขององค์ประกอบเข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ

  1. พระมหาพิชัยมงกุฎครอบอยู่เหนืออุณาโลมและเลขไทยลำดับรัชกาลที่ 10 หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  2. พระราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระมหากษัตริย์
  3. รูปอาร์ม (องค์ประกอบ รูปพระแสงแดบเขนและโล่ รูปดาวแปดแฉก กระบี่) หมายถึง เครื่องหมายราชการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  4. ตัวเลขไทยตายอาร์ม หมายถึง หมายเลขรุ่นของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ
  5. อักษรไทยคำว่า “นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น…” ในแถบโบ หมายถึง ชื่อเรียกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจและหมายเลขรุ่น
  6. สีเหลืองทอง หมายถึง สีแห่งวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  7. สีชมพู หมายถึง สีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Icon

ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 (ฉบับที่27) 1.38 MB 3427 downloads

"เข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ" สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจเท่านั้นที่มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิประกอบเครื่องแบบ...

Related Articles

Latest Articles