โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 317 ราย

วันที่ 7 ก.ย. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 317 ราย ดังนี้
Related Articles

Latest Articles