โปรดเกล้าฯ “แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพล” 255 ราย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 209 ง หน้า 27 – 43 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 255 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ลงนามรับสนองพระบรราชโองการโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
2. พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
3. พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
4. พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
5. พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
6. พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
7. พลตํารวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
8. พลตํารวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
9. พลตํารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติ
10. พลตํารวจโท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4)
11. พลตํารวจโท สําราญ นวลมา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
12. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ 4)

อ่านเพิ่มเติมด้านล่าง

โปรดเกล้าฯ 255 นายพล

Related Articles

Latest Articles