Police TV สถานีทีวีเพื่อประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของสื่อโทรทัศน์เป็นอย่างมาก จึงได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนิน “โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกประเภทหนึ่งในการเผยแพร่กิจกรรมตำรวจ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป

ในระยะเริ่มต้น สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดจ้าง บริษัทเอกชน ผลิตรายการและดำเนินงานออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยทดลองออกอากาศมาตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๔

ต่อมา ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕ สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้หยุดทดลองออกอากาศชั่วคราว เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล เกี่ยวกับประโยชน์และความคุ้มค่า รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการบริหารกิจการโทรทัศน์ ตร. พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาสั่งการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นว่าสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประโยชน์อย่างยิ่ง และมีความคุ้มค่าที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จ้างบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการและดำเนินงานออกอากาศทางโทรทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทดลองออกอากาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ภายใต้ การควบคุมกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า Police TV

PoliceTV จะนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง การเมือง อาชญากรรม การจราจร ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรายการบันเทิงต่าง ๆ

สำนักงาน Police TV ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๕ อาคาร ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๓๐

Related Articles

Latest Articles