คำสั่งโควิด19 จังหวัดระยอง มีผล 16 ธ.ค.64

จังหวัดระยอง ออกคำสั่งที่ 18041/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28) มีผลตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

การผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ และการงดเว้นกิจกรรม ดังนี้

1. สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ หรือในลักษณะดังกล่าวที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดได้โดยดำเนินการตามคำสั่งที่ 17068/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
2. ยกเลิกการควบคุมเวลาจำหน่ายสุราเพื่อนำกลับบ้านในคำสั่งจังหวัดระยอง โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเวลาขายสุราตามปกติ

ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน ยกเว้นกิจกรรมที่ผ่านการอนุญาต ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 30 ข้อ 4 และ 5

มาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) หรือมาตรการที่หน่วยงานกำหนด

1. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าทุกประเภท สามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ แต่ยังห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ทุกประเภทสามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ยังให้ปิดสวนสนุก และสวนน้ำที่เป็นห้องปรับอากาศหรือพื้นที่ปิด
4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการหรือลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการประชุม สัมมนา จัดงานพิธี มหกรรมด้านกีฬา หรือการจัดแสดงสินค้าได้ ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด
5. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเที่ยงคืน
6. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืน
7. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ สถานที่ออกกำลังกายแบบเปิดโล่ง ยิม ฟิตเนสทุกประเภทเปิดได้ตามปกติ
8. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา ให้แจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เพื่อทราบ ก่อนการดำเนินการ กีฬาในร่มมีผู้ชมได้ไม่เกิน 50% ของความจุสนาม กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน 75% ของความจุสนาม
9. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร ที่เป็นพื้นที่เปิด สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติและพิจารณาจำกัดคนเข้าชมตามความเหมาะสม
10. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ หรือโรงละครที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 75% ของจำนวนความจุที่นั่ง

ยังคงการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบการ

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด) ยังคงดำเนินตามคำสั่งจังหวัดระยองที่ 15650/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

การปรับมาตรการเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศ

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดอากาศถ่ายเทสะดวก สามารถเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านได้เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเวลาขายปกติในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 เท่านั้น
.
2. พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (เกาะเสม็ด) เฉพาะในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – วันที่ 1 มกราคม 2565 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะเปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก สามารถเปิดบริการและบริโภคสุรา ได้จนถึง 01.00 น. และหลังจากวันดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม
.
3. สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน
.
4. สถานที่หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการได้กำหนด

Related Articles

Latest Articles