กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

วันที่ 27 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดดังนี้

เปลี่ยนแปลงชื่อกองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปและบุคคลท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นพระราชอาคันตุกะ
2. ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์
4. ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ
5. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา
6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัย ต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์
7.ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
8.ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าท่ีตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสาร และศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแส ทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ท่ีได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชื่อ กองกำกับการถวายความปลอดภัย 1-6 เป็น กองกำกับการ 1-6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจ

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบเสียใหม่ 
โดย กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 แบ่งเป็น 9 กองกำกับการ รับผิดชอบ ดังนี้ 
กก.1. รับผิดชอบ กทม. 
กก.2. รับผิดชอบ บช.ภ.1 บช.2. 
กก.3. รับผิดชอบ บช.ภ.3 และบช.ภ.4 
กก.4.รับผิดชอบ บช.ภ.5 บช.ภ.6 
กก.5. รับผิดชอบ บช.ภ.7.และบช.ภ.8 
กก.6 รับผิดชอบ บช.ภ.9. 
และมี กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการพิเศษ และกองกำกับการสายตรวจ มีเขตอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศ

ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังคงมี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ.วันที่ 25 มกราคม 2562

Related Articles

Latest Articles