ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตามคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่ 1164/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ประกาศฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีการทดสอบกรณีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการทดสอบข้อเขียน ได้เสร็จสิ้นตามกำหนดแล้ว คณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ผ่านการทดสอบโดยเป็นผู้มีผลคะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด ปรากฎตามบัญชี ผนวก ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน

Related Articles

Latest Articles